FRANKFURT INTERVIEW

Gertrud Schüttler - Präsidentin des Hamburger Chorverbands

Gertrud Schüttler
Gertrud Schüttler

FFM JOURNAL im Gespräch mit Gertrud Schüttler


Buchautorin Britta Röder

Britta Röder
Britta Röder

FFM JOURNAL im Gespräch mit Buchautorin Britta Röder


Susanne Fröhlich und Jan Schuba (Ensemble Theater Skyline)

FFM JOURNAL im Gespräch mit Susanne Fröhlich und Jan Schuba